Feeds:
Berichten
Reacties

Posts Tagged ‘SGP’

deep throatOp het moment dat bekend werd dat de publieke omroep op 23 februari a.s. de porno-klassieker Deep Throat gaat uitzenden, kon je het commentaar al verwachten. Onmiddellijk schoten de christelijke partijen in hun rituele stuip. Vice-premier Rouvoet van de Christenunie deed een ‘moreel appèl op de maatschappelijke verantwoordelijkheid’ van de publieke omroep om de uitzending tegen te houden. Bas van der Vlies (SGP) riep minister Plasterk op om de omroepen ‘om te praten’. Arie Slob (CU) vindt Deep Throat ‘een historisch symbool van seksuele uitbuiting en pervers winstbejag.’ Hoewel porno destijds werd gepresenteerd als bevrijdend, heeft het genre volgens Slob alleen maar gezorgd voor meer onderwerping.

Wat wordt er nu precies getoond, die bewuste avond? De VPRO zal samen met BNN naast de pornofilm zelf zowel de kritische documentaire Inside Deep Throat (over de film Deep Throat als cultureel fenomeen, met al zijn voors en tegens) uitzenden, als een speciale uitzending van Spuiten en Slikken over porno. In beide begeleidende uitzendingen zullen allerlei aspecten van pornografie en specifiek deze pornofilm ongetwijfeld aan bod komen, ook de onderdrukking waar Slob naar verwijst. Dus de uitzending is in dat opzicht informatief en stimuleert maatschappelijke discussie over het onderwerp. Die discussie is naar mijn mening juist heel belangrijk en zeker een taak van de publieke omroep. Wat interessanter is in deze is vooral de wijze waarop de christelijke kritiek op seculiere wijze wordt geuit. (meer…)

Read Full Post »

Het is natuurlijk een archaisch verschijnsel in de 21ste eeuw: een politieke partij in Nederland die vindt dat vrouwen niet bestemd zijn om te regeren en dus zich niet namens de partij verkiesbaar mogen stellen. Ze mogen natuurlijk wel stemmen: op mannen.

Enige tijd terug deed de Raad van State een uitspraak over of het al dan niet rechtmatig was dat de toenmalige Minister van Binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties de subside aan de SGP had stopgezet. De minister had de subsidie overigens stopgezet na een eerdere gerechtelijke uitspraak.
De Raad van State oordeelde in haar uitspraak dat “het Vrouwenverdrag niet noopt tot het buiten toepassing laten van de Wet subsidiëring politieke partijen’ waar het gaat om de subsidieaanvraag van de SGP. De Nederlandse wetgever heeft bij de totstandkoming van die wet een afweging gemaakt tussen het belang van gelijke behandeling en het belang van politieke partijen om de vrijheid te hebben hun gedachtegoed uit te dragen. Die afweging laat artikel 7 van het verdrag toe.” De Raad vond dat het vrouwen vrij staat zich op andere wijze te verenigen en bij andere partijen actief te zijn, of er zelf één op te zetten.

Dat vond ik toen al een rare uitspraak. (meer…)

Read Full Post »

raadvanstate.jpgWaterlog plaats regelmatig gastbijdragen. Vandaag een stuk van filosofe Baukje Prins, werkzaam aan de Faculteit Wijsbegeerte van de Rijksuniversiteit Groningen. Prins verbaast zich over de beslissing van de Raad van State om de SGP alsnog subsidie toe te kennen, nadat de civiele rechter in 2005 bepaalde dat de Nederlandse overheid geen subsidie meer mocht vestrekken aan de partij omdat deze vrouwen discrimineert. Dit stuk verschijnt vandaag ook in Trouw.

De Raad van State heeft in zijn wijsheid besloten dat de beginselen van de Staatkundig Gereformeerde Partij niet in strijd zijn met het Internationale Vrouwenverdrag. De SGP ontvangt binnenkort dus alsnog de anderhalf miljoen staatssubsidie die de partij de afgelopen jaren was misgelopen. De partij mag vrouwen buitensluiten, aldus de Raad, omdat het daarmee vrouwen niet onmogelijk wordt gemaakt deel te nemen aan het democratisch proces. Vrouwen kunnen immers lid worden van een andere partij, of ze kunnen zelf een partij oprichten.

Er is veel te zeggen voor dit oordeel van deze Raad van wijze mannen. De vrijheid van organisatie en vergadering is immers een essentieel bestanddeel van onze democratische rechtsstaat. Maar hoe verhoudt zich dat tot Artikel 1 van onze grondwet, dat stelt dat discriminatie ‘op welke grond dan ook’ niet is toegestaan? Die boodschap wordt elke inburgeraar ingewreven, ze staat zelfs in deftige letters op het diploma dat hij krijgt overhandigd. (meer…)

Read Full Post »